Knygnešio dienai

http://sirvintuvb.lt/?p=15386

„Ką širdelėje slepi?“

Knygnešy, knygnešy,
Ką kuprinėje neši?
Ką širdelėje slepi?
Aš kuprinėje nešu
Visą krūvą knygų!
O širdelėje slepiu –
 Kaip Tėvynę myliu.
      Kovo 16-ąją Lietuvoje minime Knygnešio dieną. Šią dieną Lietuvoje  pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Knygnešystė atsirado kaip pasipriešinimas caro valdžios vykdomai politikai nukreiptai prieš lietuvių kalbą, uždraudus lietuviškas maldaknyges ir diegiant pravoslavų tikėjimą. Vyskupas Motiejus Valančius įkūrė pirmąją  žinomą lietuvišką knygų platinimo, knygnešių organizaciją.  Knygnešiai buvo uoliai Rusijos žandarų ieškomi, sekami,o sulaikyti  buvo mušami, kankinami, o pastebėti  ir nesustoję – šaudomi vietoje.  Sugautus ir nuteistus knygnešius  dažniausiai tremdavo į Sibirą ir į kitas sritis, sodindavo į kalėjimą nuo 1 iki 5 metų. Po visą Lietuvą  kryžiavosi knygnešių takai. Vienur giliau, kitur silpniau įspaustos jų pėdos. Tačiau ypač ryškios jos Panevėžio apylinkėse, kur veikė seniausia knygų platintojų organizacija, kur be atvangos  darbavosi legendiniai knygnešiai Jurgis Bielinis,    Karolis Baužys, Kazys Ūdra  ir kiti . 

       Maloniai kviečiame  susipažinti su veikiančia paroda.
Družų filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Valkauskienė